STATUT STOWARZYSZENIA

                                                                 S T A T U T

“STOWARZYSZENIA 10 CZERWCA”

(tekst pierwotny Statutu uchwalony został podczas  Zebrania Założycielskiego w dniu 9 stycznia 2006 roku, a następnie zmieniony został przez Walne Zebranie Członków w dniu 2 marca 2006 roku oraz w dniu 3 lutego 2007 roku )
I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę “Stowarzyszenie 10 Czerwca” i dalej zwane jest “Stowarzyszeniem”.

2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

1. Ponieważ zdaniem członków Stowarzyszenia, przełomowym wydarzeniem, które przyczyniło się zasadniczo do rozbudzenia w sercach milionów Polaków, poczucia współodpowiedzialności za dziedzictwo któremu na imię Polska oraz rozpoczęło proces odzyskiwania przez Polskę niepodległości była pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny w czerwcu 1979 roku, Stowarzyszenie będzie dążyć do upamiętnienia tego wielkiego historycznego wydarzenia. Przedmiotem szczególnych starań będzie godne upamiętnienie Bierzmowania dziejów na krakowskich Błoniach, które dokonało się w dniu 10 czerwca 1979 roku.

2. Stowarzyszenie jako dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie ma na celu:

·         upowszechnienie dzieł Karola Wojtyły, Papieża Jana Pawła II, szczególnie tych które mają znaczenie dla umacniania poczucia narodowej tożsamości Polaków,

·         pracować dla uczynienia z dnia 10 czerwca, obywatelskiego święta narodowej zgody wszystkich Polaków.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Statutu.

§ 5

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

II. Formy działania

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.      prowadzenie wszelkiej działalności edukacyjnej, kulturalnej, wychowawczej i opiniotwórczej upowszechniającej nauczanie Jana Pawła II,

2.      organizowanie wydarzeń o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym,

3.      współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,

4.      prowadzenie działalności wydawniczej.

§ 7

Stowarzyszenie dla realizacji swoich celów może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 8

Stowarzyszenie może powołać inne organizacje dla realizacji celów statutowych w granicach obowiązującego prawa.

§ 9

Realizując cele statutowe Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy swoich członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia własnych spraw.

§ 10

Stowarzyszenie wykonuje swoją działalność w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel RP, który:

1.      deklaruje swoją gotowość wspierania realizacji celu Stowarzyszenia oraz akceptuje zasady współdziałania określone w niniejszym dokumencie oraz treść Statutu,

2.      posiada nienaganną opinię,

3.      przedstawi rekomendacje pisemną, co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia
i złoży pisemną deklarację członkowską.

§ 12

Podmioty inne niż osoby fizyczne mogą być członkami wspierającymi.

§ 13

Walne Zebranie na wniosek Zarządu może nadać tytuł honorowego członka Stowarzyszenia osobie szczególnie zasłużonej dla celów Stowarzyszenia.

§ 14

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się poprzez przyjęcia kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.

§ 15

1.      Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do:

a.       zachowywania postawy i podejmowania działań przyczyniających się do realizacji celów Stowarzyszenia,

b.      zabiegania o dobrą opinię Stowarzyszenia,

c.       przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu,

d.      regularnego opłacania składek.

2.      Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:

a.       przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,

b.      wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,

c.       posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,

d.      korzystać z rekomendacji Stowarzyszenia do pełnienia funkcji publicznych i podejmowania innej działalności

§ 16

1. Członkiem wspierającym można zostać poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej sprawie stosowną uchwałę.

2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa członka wspierającego Stowarzyszenie.

3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

§ 17

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje na skutek:

1.      pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu

2.      wykluczenia przez Zarząd za:

a.       działalność i wypowiedzi sprzeczne ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia,

b.      zalegania z opłatą składki członkowskiej przez trzy kolejne okresy bez usprawiedliwienia,

c.       utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,

3.      śmierci członka.

§ 18

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

IV. Władze Stowarzyszenia

§ 19

Władzami Stowarzyszenia są:

1.      Walne Zebranie Członków.

2.      Zarząd.

3.      Komisja Rewizyjna.

§ 20

1.      Kadencja wszystkich władz wybieranych trwa 2 lata.

2.      Członkowie władz mogą być wybierani na kolejne kadencje bez ograniczeń.

§ 21

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykła większością głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 22

1.      Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2.      Walne Zebranie zwołuje Zarząd, co najmniej raz na 12 miesięcy lub częściej z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Komisji Rewizyjnej.

3.      Zawiadomienia o terminie, miejscu i porządku obrad /projekt/, dokonuje Zarząd wysyłając do wszystkich członków odpowiednie zaproszenia. Zawiadomienie może być wysłane członkowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

4.      Obrady Walnego Zebrania są ważne w I terminie, jeśli uczestniczy, co najmniej połowa uprawnionych do głosowania członków, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o pół godziny później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

5.      W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.

6.      Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a.       uchwalanie programu działania,

b.      rozpatrywanie i zatwierdzanie, względnie odrzucanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c.       uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,

d.      rozstrzyganie o udzieleniu absolutorium Zarządowi,

e.       wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, oraz powołanie Przewodniczącego Stowarzyszenia i Przewodniczącego Zarządu i Przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej,

f.        uchwalanie zmian Statutu,

g.      udzielanie rekomendacji członkom Stowarzyszenia do kandydowania do organów przedstawicielskich władz państwowych

h.      podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,

i.        rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

j.        rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,

k.      ustalanie wysokości składek członkowskich,

l.        . podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

7.      Zmiana Statutu, odwołanie Przewodniczącego Stowarzyszenia, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, w drugim terminie wymóg kworum nie obowiązuje.

8.      Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 23

1.      Zarząd składa się z 3 do 5 członków.

2.      Zarząd składa się co najmniej z Przewodniczącego Stowarzyszenia, Sekretarza i Skarbnika.

3.      Przewodniczącego Stowarzyszenia i członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zebranie.

4.      Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach.

5.      Do kompetencji Zarządu należy:

a.       przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

b.      reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,

c.       kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

d.      zwoływanie Walnego Zebrania,§ 24

1.      Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie.

2.      Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach, wybierając Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

3.      Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a.       kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,

b.      składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebrania,

c.       występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania.

§ 25

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 19 pkt. 2 i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji ze składu członków Stowarzyszenia. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę organu.

§ 26

1.      Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów oraz ofiarności publicznej oraz - ewentualnie - z dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

2.      Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

3.      Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnieni są:

a.       Przewodniczący Stowarzyszenia jednoosobowo,

b.      Sekretarz i Skarbnik działający łącznie

4.      Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach przewidzianych prawem.

5.      Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

6.      W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.