2008 ŚWIĘTO MAŁOPOLSKI

Pan Marek Nawara

Marszałek Województwa Małopolskiego


W związku ze zbliżająca się 30 - tą rocznicą przełomowej dla najnowszej historii Polski Pierwszej Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny, pielgrzymki, której zwieńczenie nastąpiło na krakowskich Błoniach w „Bierzmowaniu dziejów”, zwracamy się do Pana Marszałka o podjęcie działań dla uznania 10 czerwca za dzień Święta Małopolski oraz o udzielenie wsparcia dla formującego się w całej Polsce obyczaju corocznego uświetniania tej rocznicy.


Uzasadnienie


Zasadniczą treścią metropolitalności Krakowa w wymiarze ponadregionalnym, jest rola naszej społeczności w upamiętnianiu znaków tożsamości narodu polskiego. Taka misja Krakowa została wyraziście sformułowana w drugiej połowie XIX wieku, wzbogacając rolę Krakowa jako historycznej stolicy polskich królów i ich nekropolię. Druga połowa XX wieku, kiedy to Polska pozbawiona została dwóch kluczowych ośrodków kulturotwórczych Lwowa i Wilna, wyostrzyła jeszcze te zobowiązania.


Zobowiązania Krakowa jako stolicy polskiej pamięci i stolicy Małopolski w kultywowaniu dziedzictwa Jana Pawła II, są tym poważniejsze, że to w Małopolsce ukształtowała się kulturowa tożsamość Naszego Największego Rodaka i tutaj właśnie formował On drogę do naszej trzeciej niepodległości. Jako głowa Kościoła katolickiego, wypełniający obok Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego rolę Interrexa, przywódcy narodu polskiego w okresie półwiecza braku niepodległości.


W opinii tysięcy świadków najnowszej historii Polski, o odwadze i determinacji Polaków w odzyskiwaniu przez naszą Ojczyznę politycznej suwerenności, przesądził zasiew nadziei z pamiętnych dni czerwca 1979. Rok później znalazł on wyraz w powstaniu „Solidarności”. Wielu z uczestników i świadków tych wydarzeń corocznie potwierdza to przekonanie, uczestnicząc w odbywających się w rocznicę Pierwszej Pielgrzymki w całej Polsce wydarzeniach.


Jesteśmy inicjatorami kilku z tych wydarzeń. Od trzech lat wspierają nas w ich realizacji władze Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich, władze wielu samorządów gminnych czy powiatowych. Główna z organizowanych przez nas ogólnopolskich imprez Kwietny Bieg, uzyskała w tym roku patronat Prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego. Od dwóch lat wspiera nas również życzliwość i pomoc organizacyjna władz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. W tym roku, w celu podjęcia przygotowań do obchodów 30 rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, z inicjatywy Fundacji Konkurs Pro Publico Bono, grupa organizacji obywatelskich – w tym Stowarzyszenie 10 czerwca -  oraz władz samorządowych, powołała stały program społeczny i kulturotwórczy pn. „Dziedzictwo Jana Pawła II”. Mamy nadzieję, że dzięki ustanowieniu święta upamiętniającego pierwsze w czasach komunizmu wolne zgromadzenie obywatelskie na krakowskich Błoniach, wkład Ojca świętego w odnowienie naszej Niepodległości lepiej wpisze się w świadomość wspólnotową – nie tylko mieszkańców Krakowa i Małopolski.


Ustanowienie Święta Małopolski w dniu 10 czerwca byłoby wzbogaceniem przez władze Samorządu Wojewódzkiego metropolitalnych funkcji Krakowa, zgodnie z oczekiwaniami milionów Polaków, żywych świadków historycznej prawdy. Tym samym byłoby formą wypełniania zapisów Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2015 odnoszących się do rozwoju Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.


Jesteśmy przekonani że do naszego świętowania dołączać się będą rodacy z całego świata.


Kraków, październik 2008                                                                   Stowarzyszenie 10 Czerwca