O STOWARZYSZENIU

"Stowarzyszenie 10 Czerwca" powstało 9 stycznia 2006 roku w Krakowie w celu kultywowania dzieła Jana Pawła II. Stowarzyszenie w ramach Kwietnego Biegu inicjuje przedsięwzięcia o charakterze sportowym, turystycznym i edukacyjnym są to miedzy innymi Sztafeta Sąsiadów, Sztafeta Dystans, Kwietny Namiot, Bieg Lajkonika, Mistrzostwa Polski młodzieży gimnazjalnej w biegu na Kwietna Milę, Wystawa wokół wzgórza Lecha, czy Konferencja Ekonomia Solidarności w teorii i praktyce. Kwietny Bieg to nie tylko sportowa i turystyczna aktywność, ale przede wszystkim niereligijna forma podążania śladami naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II. Kwietny Bieg to, cykliczne przedsięwzięcie sportowo – kulturalne, które propaguje konkretne wartości – lokalną, ponadlokalną i międzynarodową solidarność, sportową rywalizację, integrację czy przełamywanie własnych słabości.

Stowarzyszenie pragnie ustanowić święto narodowo – obywatelskie w dniu  10 czerwca, ale także rozszerzyć swoja działalność, tak by obejmowała ona miejscowości,  które odwiedził Jan Paweł II podczas swojej pierwszej pielgrzymki do ojczyzny czyli Warszawę, Gniezno, Częstochowę, Wadowice, Oświęcim, Kalwarię i w Nowy Targ.

Idea Kwietnego Biegu  obejmująca kategorie sportu – turystyki – edukacji – patriotyzmu zawiera elementy konstytuujące od wieków tożsamość polskiego narodu. Fundamentem tej tożsamości jest zakorzenienie polskiej obyczajowości w wartościach i obyczajach cywilizacji łacińskiej a generatorem jej owocowania jest ludzka pamięć. Zgodności pomiędzy grecko – rzymsko –jerozolimskimi korzeniami Europy, włoską inspiracją estetyki Krakowa i watykańskimi odwiedzinami Jana Pawła II – pozwala na wprowadzeniu obyczaju celebracji Pierwszej Pielgrzymki do zespołu znaków polskiego patriotyzmu. Obyczaju który poprzez swoją formułę uosabia pięć charakterystycznych elementów polskiej kultury politycznej:


Historyzm – uznanie dla doświadczenia historycznego przy budowaniu światopoglądu politycznego – ujawnia się poprzez przyjęcie dla celebrowania pamięci Jana Pawła II, symboliki: czasu, miejsca i klimatu czerwca 1979.

Kwietny Bieg corocznie kończy się w dniu 10 czerwca (czyli w kolejną rocznicę Bierzmowania dziejów), wykorzystuje trasę opartą o krakowskie Błonia (które od pierwszej wizyty uzyskały status narodowego sanktuarium) i symbolikę kwietnego otoczenia Pielgrzyma przez witający naród.  W polskiej tradycji historyzm jest podstawą politycznego realizmu.

Równość i wolność – uznanie dla równości praw każdego obywatela do wolności jako podstawy stosunków społecznych – ujawnia się poprzez otwartość Kwietnego Biegu dla wszystkich uczestników.

Kwietny Bieg jest zaproszeniem dla wszystkich osób szanujących kulturę fizyczną, które mogą samodzielnie określić zakres swojego uczestnictwa. 

W polskiej tradycji równość i wolność każdego obywatela są podstawą normą stosunków społecznych opartą na chrześcijańskim nakazie miłości bliźniego. 


Dobro wspólne – uznanie efektów bezinteresownego współdziałania wspólnoty za jej współwłasność – ujawnia się poprzez wprowadzenie do kultury życia narodowego Polaków nowego obyczaju sportowego celebrowania pamięci Jana Pawła II.

Kwietny Bieg jest organizowany na zasadzie łańcucha gminnych ogniw współorganizujących na zasadzie solidarności poszczególne etapy Sztafety Sąsiadów z wykorzystaniem pracy i środków materialnych uczestników i obserwatorów projektów.

Samorządność – to akceptacja władz administracyjnych dla organizowania się obywateli wokół samodzielnie podejmowanych zadań - ujawnia się poprzez wielorakie wykorzystywanie montaży środków prywatnych – społecznych - komercyjnych – fiskalnych w konkretnych węzłach organizacyjnych Kwietnego Biegu.

Kwietny Bieg jest inicjatywą prywatną wspieraną od samego początku nie tylko przez władze konkretnych gmin i powiatów ale i przez ich stowarzyszenia - Związek Miast Polskich i Związek Powiatów Polskich.  W polskiej tradycji samorządność i subsydiarność inspirowały partnerstwo prywatno - publiczne, zobowiązując instytucje publiczne do tych działań, których nie mogą podjąć osoby lub stowarzyszenia będące najbliżej ujawnionej potrzeby do aktów solidarności.

Policentryzm – akceptacja rozproszenia stołecznych funkcji w państwie na kilka ośrodków metropolitalnych – ujawnia się poprzez akceptację uczestników Kwietnego Biegu dla roli Krakowa jako stolicy polskiej pamięci. 

Kwietny Bieg, budując ogólnopolską infrastrukturę społeczną do kultywowania poza religijnej celebracji pamięci Jana Pawła II, pozwala na wprowadzanie do kultury narodowej pojęć i obyczajów opartych na krakowskich kamieniach.

W polskiej tradycji policentryzm funkcji metropolitalnych dekoncentrował władzę polityczną tworząc warunki do rozwoju systemu parlamentarnego i zrównoważonego rozwoju kraju.